POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ PODĽA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

(zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, od 25.05.2018 zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Zaobchádzanie s osobnými údajmi sa riadi Zákonom o ochrane osobných údajov a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR. Predávajúci ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje prostredníctvom svojich zamestnancov a spolupracovníkov, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou, boli preškolení o právach a povinnostiach v oblasti bezpečnosti spracúvania osobných údajov a o zodpovednosti za ich porušenie. Pre zaistenie niektorých konkrétnych operácií sú využívané služby a aplikácie sprostredkovateľov, ktorí sú v súlade s platnou legislatívou. Predávajúci prehlasuje, že osobné údaje Spotrebiteľov sú zabezpečené proti zneužitiu a budú použité len pre účel a v rozsahu na aký dal Spotrebiteľ súhlas.

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Zuzana Kelemen, Osloboditeľov 19, 984 01 Lučenec, IČO: 50849701, DIČ: 1123053195, e-mail: info@decolio.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa

e-mail: info@decolio.sk

Identifikačné údaje sprostredkovateľov, identifikácia príjemcov

 • Slovenská pošta, a. s., so sídlom: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, vložka číslo 803/ S.
 • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Budča 1039, 962 33 Budča, Slovenská republika, IČO: 36624942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
 • Zásielkovňa s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82A 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 105158/B
 • Paylike ApS, P.O. Pedersens Vej 14 Skejby, 8200 Aarhus, Denmark, Registration number: 36683279

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie zmluvného vzťahu (kúpa a predaj tovaru) medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim (prevádzkovateľom).
Účelom môžu byť aj marketingové aktivity na ovplyvňovanie dopytu po produktoch predávaných prevádzkovateľom, vrátane zasielania newslettra, realizácie a vyhodnocovania spotrebiteľských a propagačných súťaží.

Zoznam osobných údajov

Prevádzkovateľ získava a spracúva nasledujúce osobné údaje:
– meno, priezvisko, titul, adresa, e-mail, telefónne číslo.

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie ani na profilovanie. Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.

Dobrovoľnosť alebo povinnosť poskytnutia osobných údajov, právny základ

Za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvného vzťahu sú požadované osobné údaje povinné. Právnym základom spracúvania je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, §10 ods. 3 písm. b. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, od 25.05.2018 §13 ods. 1 písm. b. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Osobné údaje budú uchovávané v súlade s platnou legislatívou.

Právnym základom spracúvania osobných údajov na marketingové účely je dobrovoľný súhlas dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz v newslettri, písomne doporučeným listom adresovaným do ídla prevádzkovateľa, alebo e-mailom na info@decolio.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Čas platnosti súhlasu, doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje na marketingové účely sa budú u prevádzkovateľa spracúvať po dobu 5 rokov. Po odvolaní súhlasu pred uplynutím 5 ročnej doby, alebo po uplynutí 5 ročnej doby a neobnovení súhlasu, budú osobné údaje uchovávané v súlade s platnou legislatívou a následne budú bezpečne zlikvidované.

Forma zverejnenia osobných údajov

V prípade výhry v súťaži dáva dotknutá osoba samostatný súhlas na zverejnenie osobných údajov na webovej stránke prevádzkovateľa www.decolio.sk v rozsahu: meno, priezvisko a obec na dobu 1 mesiac od zverejnenia. Iné osobné údaje sa nezverejňujú.

Práva dotknutej osoby

 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • právo na potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
 • právo na prístup k svojím osobným údajom a na informácie o ich spracúvaní,
 • právo na opravu osobných údajov,
 • právo na blokovanie nesprávnych údajov (od 25.05.2018 právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov),
 • právo na likvidáciu osobných údajov (od 25.05.2018 právo na vymazanie),
 • od 25.05.2018 právo na prenosnosť osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi,
 • právo podať návrh na začatie konania,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods.1 písm. e) alebo písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.